پایانه مرزی بازرگان

محوطه سازی پایانه مرزی بازرگان
کارفرما : سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای