ندامتگاه آمل

احداث و اجرای بستر سازی و هسته مرکزی ندامتگاه 500 نفره آمل