احداث 65 واحد منازل سازمان گمرک شهید رجایی بندرعبا

احداث 65 واحد منازل سازمان گمرک شهید رجایی بندرعباس