مسکن مهر پردیس

پروژه 728 واحدی مسکن مهر پردیس
کارفرما : شرکت عمران شهر جدید پردیس